Contact Us
Address: Zhongshan Road No.457, Dalian City, Liaoning Province
Tel: 86-411-84379659
Fax: 86-411-84675584
E-mail: wzhuang@dicp.ac.cn